• DEUTSCH
  • ENGLISH
  • CZECH
  • POLISH
  • SERBSCE
wulkosć pisma: A-AA+

Komfortowa informacija

 
 
časnik

INTERREG IV B program Srjedźna Europa (Central Europe)

je program Europskeje unije k spěchowanju zhromadneho dźěła mjez srjedźoeuropskimi krajemi

Improving Quality of life in small towns (Qualist) – Polěpšenje žiwjenskeje kwality w małych městach

 
This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-financed by the ERDF.
W „Central Europe“- projekće wuwiwaja so naprawy, z kotrymiž móže so na nastawacu demografisku a socialnu změnu w małych městach a w regionach na kraju reagować. Trěbne su reakcije na woteběrace ličby wobydlerstwa, změny w starobnej strukturje, w socialnej strukturje a druhe. Runočasnje dyrbja pak so tež žadanja dojězdźowarjow, šulerjow a młodych swójbow spjelnić.

Přepytowanja přewjeduja so přikładnje za partnerske regiony w Sakskej (Vogtlandska a Delnja Łužica – Hornja Šleska), w Južnej Čěskej (Jíhočesky kraj ) a w Rakuskej (Waldviertel).
Na projekće wobdźěla so nimo ZVON-a 10 dalšich projektowych partnerow ze Sakskeje, Rakuskeje a Čěskeje; Lead Partner je Sakske ministerstwo za hospodarstwo, dźěło a wobchad.

ZVON je hłowny zamołwity za dźěłowy paket 4 „Na demografiju orientowace koncepty mobilnosće za małe města“. Dyrbimy cile a namjety wudźěłać (a zdźěla hižo přesadźić), kotrež su na to wusměrjene, zo dóstanu małe města a regiony na kraju přez diferencowane poskitki ÖPNV w měšćanskim a regionalnym wobchadźe kaž tež dobry zwisk k srjedźnym a hornim centram wyšu žiwjensku kwalitu.

W prěnim schodźenku wudźěłamy „rozprawu k stawej mobilnosće“, w kotrejž su situacije w partnerskich regionach a „best practice-rozrisanja“ zapřijate.

Dalewjeducy mamy hódnoćić nowe a fleksibelne formy ÖPNV a tute na jich kmanosć w ćeńkowobsydlenych regionach a małych městach pruwować, zo bychmy móhli z eficientnymi formami w bliskowobchadźe na změnjene situacije naprašowanjow reagować.

We wosebitym dźěłowym dypku zestajamy wuměnjenja za centrale mobilnosće z mjezupřesahowacymi nadawkami (mjez 2 EU-statomaj) a wupruwujemy je na konkretnym přikładźe.

Na kóncu dźěła steji nadźěłanje koncepta mobilnosće „Central Europe Small Towns 2020“

Časowa doba projekta:junij 2010 do junija 2013

Dalše informacije namakaće pod »http://qualist.eu
 

 

INTER-REGIO-Rail Wotstronjenje barjerow k planowanju a wužiwanju železniskeho bliskowobchada za wosoby

Mobilnosć w krajach a regionach Europy přiběra – hač je to na wšědnym puću na dźěło abo na wukubłanje abo hač je to wobchad w swobodnym času. Železniski bliskowobchad za wosoby (SPNV) zawěsća mobilnosć ludnosće, škita snadne ressourcy wobswěta a krajiny a twori dźěłowe městna.
Cil projekta „„INTER-REGIO-Rail““ je, SPNV w Srjedźnej Europje polěpšić. Lead-Partner „Dźěłowe zjednoćenstwo zwjazka železniski bliskowobchad za wosoby (BAG-SPNV)“ kaž tež wosom wobdźělenych partnerow projekta, inklusiwnje ZVON-a, zwoprawdźeja tutón cil na třoch runinach:
Z jedneje strony ma so z pomocu studijow a pilotowych projektow eksemplarisce wujasnić, kak móže SPNV přez lěpšu organizaciju, lěpšu infrastrukturu a poskitki po prawym měritku trajnje nowych wužiwarjow dobywać. Z dopóznaćemi z tutych regionalnych projektow budu so partnerojo projekta pola politiskich nošerjow rozsuda na regionalnej, narodnej a europskej runinje za to zasadźić, zo bychu so ramikowe wuměnjenja za organizaciju a financowanje SPNV polěpšili. Skónčnje je fachowe splećenje nošerja nadawkow SPNV a dialog z wobchadnymi předewzaćemi, zjednoćenstwami pućowacych, lokalnymi korporacijemi a eksternymi fachowcami wažne.

Wobchadniski zaměrowy zwjazk Hornja Łužica – Delnja Šleska a region Delnja Šleska zaběratej so z pilotowym projektom „ přezmjezne rozdawanje wobchadnych posłužbow“.

Časowa doba projekta: 01.04.2010 do 31.03.2013

Dalše informacije namakaće pod:

»www.interregiorail.eu
 
This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-financed by the ERDF.
ZVON na facebookuZVON na facebooku
poslednja aktualizacija:
21. februar 2018
© Copyright 2018 - Zweckverband Verkehrsverbund Oberlausitz-Niederschlesien (ZVON)
wućišć