• DEUTSCH
  • ENGLISH
  • CZECH
  • POLISH
  • SERBSCE
wulkosć pisma: A-AA+

Komfortowa informacija

 
 
časnik

INTERREG IV B program Srjedźna Europa (Central Europe)

je program Europskeje unije k spěchowanju zhromadneho dźěła mjez srjedźoeuropskimi krajemi

Improving Quality of life in small towns (Qualist) – Polěpšenje žiwjenskeje kwality w małych městach

 
This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-financed by the ERDF.
W „Central Europe“- projekće wuwiwaja so naprawy, z kotrymiž móže so na nastawacu demografisku a socialnu změnu w małych městach a w regionach na kraju reagować. Trěbne su reakcije na woteběrace ličby wobydlerstwa, změny w starobnej strukturje, w socialnej strukturje a druhe. Runočasnje dyrbja pak so tež žadanja dojězdźowarjow, šulerjow a młodych swójbow spjelnić.

Přepytowanja přewjeduja so přikładnje za partnerske regiony w Sakskej (Vogtlandska a Delnja Łužica – Hornja Šleska), w Južnej Čěskej (Jíhočesky kraj ) a w Rakuskej (Waldviertel).
Na projekće wobdźěla so nimo ZVON-a 10 dalšich projektowych partnerow ze Sakskeje, Rakuskeje a Čěskeje; Lead Partner je Sakske ministerstwo za hospodarstwo, dźěło a wobchad.

ZVON je hłowny zamołwity za dźěłowy paket 4 „Na demografiju orientowace koncepty mobilnosće za małe města“. Dyrbimy cile a namjety wudźěłać (a zdźěla hižo přesadźić), kotrež su na to wusměrjene, zo dóstanu małe města a regiony na kraju přez diferencowane poskitki ÖPNV w měšćanskim a regionalnym wobchadźe kaž tež dobry zwisk k srjedźnym a hornim centram wyšu žiwjensku kwalitu.

W prěnim schodźenku wudźěłamy „rozprawu k stawej mobilnosće“, w kotrejž su situacije w partnerskich regionach a „best practice-rozrisanja“ zapřijate.

Dalewjeducy mamy hódnoćić nowe a fleksibelne formy ÖPNV a tute na jich kmanosć w ćeńkowobsydlenych regionach a małych městach pruwować, zo bychmy móhli z eficientnymi formami w bliskowobchadźe na změnjene situacije naprašowanjow reagować.

We wosebitym dźěłowym dypku zestajamy wuměnjenja za centrale mobilnosće z mjezupřesahowacymi nadawkami (mjez 2 EU-statomaj) a wupruwujemy je na konkretnym přikładźe.

Na kóncu dźěła steji nadźěłanje koncepta mobilnosće „Central Europe Small Towns 2020“

Časowa doba projekta:junij 2010 do junija 2013

Dalše informacije namakaće pod »http://qualist.eu
 

 

INTER-REGIO-Rail Wotstronjenje barjerow k planowanju a wužiwanju železniskeho bliskowobchada za wosoby

Mobilnosć w krajach a regionach Europy přiběra – hač je to na wšědnym puću na dźěło abo na wukubłanje abo hač je to wobchad w swobodnym času. Železniski bliskowobchad za wosoby (SPNV) zawěsća mobilnosć ludnosće, škita snadne ressourcy wobswěta a krajiny a twori dźěłowe městna.
Cil projekta „„INTER-REGIO-Rail““ je, SPNV w Srjedźnej Europje polěpšić. Lead-Partner „Dźěłowe zjednoćenstwo zwjazka železniski bliskowobchad za wosoby (BAG-SPNV)“ kaž tež wosom wobdźělenych partnerow projekta, inklusiwnje ZVON-a, zwoprawdźeja tutón cil na třoch runinach:
Z jedneje strony ma so z pomocu studijow a pilotowych projektow eksemplarisce wujasnić, kak móže SPNV přez lěpšu organizaciju, lěpšu infrastrukturu a poskitki po prawym měritku trajnje nowych wužiwarjow dobywać. Z dopóznaćemi z tutych regionalnych projektow budu so partnerojo projekta pola politiskich nošerjow rozsuda na regionalnej, narodnej a europskej runinje za to zasadźić, zo bychu so ramikowe wuměnjenja za organizaciju a financowanje SPNV polěpšili. Skónčnje je fachowe splećenje nošerja nadawkow SPNV a dialog z wobchadnymi předewzaćemi, zjednoćenstwami pućowacych, lokalnymi korporacijemi a eksternymi fachowcami wažne.

Wobchadniski zaměrowy zwjazk Hornja Łužica – Delnja Šleska a region Delnja Šleska zaběratej so z pilotowym projektom „ přezmjezne rozdawanje wobchadnych posłužbow“.

Časowa doba projekta: 01.04.2010 do 31.03.2013

Dalše informacije namakaće pod:

»www.interregiorail.eu
 
This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-financed by the ERDF.
ZVON na facebookuZVON na facebooku
poslednja aktualizacija:
19. september 2018
© Copyright 2018 - Zweckverband Verkehrsverbund Oberlausitz-Niederschlesien (ZVON)
wućišć
Diese Website verwendet Cookies. In diesen werden jedoch keine personenbezogen Inhalte gespeichert. Durch die weitere Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu Weitere Informationen
VERSTANDEN