• DEUTSCH
  • ENGLISH
  • CZECH
  • POLISH
  • SERBSCE
wulkosć pisma: A-AA+

Komfortowa informacija

 
 
časnik

Cil 3 - program k spěchowanju hranicy přesahowace zhromadne dźěło mjez Swobodnym statom Sakskeje a Čěskej republiku 2007-2013


 

NISA:GO / Nysa:GO Interaktiwny informaciski a planowanski system Mobilnosć a zjawny wobchad w Euroregionje Nysa

Wuchadna situacija za projekt a potrěbnosć projekta

Před pozadkom demografiskeje změny w hraničnym regionje ma wobchowanje atraktiwneho bliskowobchadneho poskitka wulki wuznam za žiwjensku kwalitu kaž tež za atraktiwnosć regiona za turizm, cyłkownje za kmanosć konkurency we wubědźowanju europskich regionow. Zo bychmy so kwalitatiwnje wysokohódnotne ÖPNV poskitki dołhodobnje zawěsćili, dyrbja so nowe potenciale za pućowacych spřistupnić. Mjezupřekročace splećenje ÖPNV z turistiskimi poskitkami, wo kotrež so prócujemy, kaž tež inowatiwna forma prezentacije přinošujetej tomu rozsudnje.

Wopisanje projekta

Žro projekta je wuwiće inowatiwneho instrumenta k wotkryću nowych potencialow za pućowacych. Za to dyrbi so wobšěrna, wjacerěčna informaciska platforma a moderny pomocny srědk k planowanju (interaktiwny planowar rutow) přez integrowane zasadźenje elektroniskich informaciskich technologijow natwarić , kotryž zwjazuje geobazisowe daty, wěcne informacije (k wšěm points of interest) a daty jězbnych planow za wšě družiny měrneje mobilnosće (ćah, bus, kolesowanje, pućować) we woprawdźitym času a wšěm wobydlerjam a hosćom regiona wšudźe wjacerěčnje k dispoziciji steji.

Nowostki a nadhódnota z projekta

Z postupnym natwarom integrowaneho online-informaciskeho a planowanskeho systema mobilnosće z fokusom na bliskowobchadne poskitki a dalše družiny "měrneje mobilnosće" (kolesowanje, pućować), je projekt inowatiwny kaž tež technisce a organizatorisce jara naročny. Splećenje z mnohostronskimi informacijemi k turistiskim atrakcijam (informacijemi za jich "měrne" docpěće) stopnjuje k tomu atraktiwnosć zjawnych wobchadnych poskitkow, ale tež turistiskeho regiona cyłkownje za wobydlerjow a hosći.

Wuskutki a cilowe skupiny projekta

Dołhodobne zawěsćenje a polěpšenje mjezupřekročacych poskitkow w bliskowobchadźe a z tym skutkowne wuwiće euroregiona. Z inteligentnym splećenjom a inowatiwnej prezentaciju wobchadnych a (za turizm) infrastrukturelnymi poskitkami sčini so zjawny wobchad atraktiwniši (stupnjowanje ličby pasažěrow) a mobilita ludźi so runje tak tež na kraju skutkownje spěchuje. Nowa kwalita serwisa powyša k tomu turistisku atraktiwitu regiona.

Cilowe skupiny: potencielni jězdźerjo (wobydlerjo, hosćo), nošer zjawneho wobchada, hospodarstwo turizma

Časowa doba projekta: 01.01.2010 do 30.11.2012
 
ZVON na facebookuZVON na facebooku
poslednja aktualizacija:
19. september 2018
© Copyright 2018 - Zweckverband Verkehrsverbund Oberlausitz-Niederschlesien (ZVON)
wućišć
Diese Website verwendet Cookies. In diesen werden jedoch keine personenbezogen Inhalte gespeichert. Durch die weitere Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu Weitere Informationen
VERSTANDEN