0
Link: www.zvon.de
Navigation
BahnTramBus
ZVON-INFO-TELEFON
0800-9866-4636
Link: www.zvon.de
Infotelefon
ZVON-INFO-TELEFON
0800-9866-4636
Mo-Fr
7:00-18:00 Uhr
Vyhledávání
 

Prohlášení o ochraně osobních údajů

Ochrana údajů přehledně

Všeobecné informace

Následující informace poskytují jednoduchý přehled o tom, co se děje s Vašimi osobními údaji, když navštěvujete naše internetové stránky. Osobními údaji se rozumí údaje, jejichž prostřednictvím je Vás možné identifikovat. Podrobné informace k tématu ochrany osobních údajů naleznete v Prohlášení o ochraně osobních údajů v textu níže.

Shromažďování údajů na našich internetových stránkách

Kdo je odpovědný za shromažďování osobních údajů na těchto internetových stránkách?

Osobní údaje na těchto internetových stránkách zpracovává jejich provozovatel. Jeho kontaktní údaje naleznete v tiráži těchto internetových stránek.

Jak sbíráme Vaše údaje?


Vaše údaje získáváme jednak tak, že nám je sami sdělíte. Zde se může jednat např. o údaje, které zadáváte do kontaktního formuláře.

Další údaje jsou získávány automaticky při návštěvě internetových stránek prostřednictvím našich IT systémů. Zde se jedná především o technické údaje (např. internetový prohlížeč, operační systém nebo čas navštívení stránek). Tato data jsou shromážděna automaticky ve chvíli, kdy naše stránky otevřete.

K čemu Vaše údaje používáme?

Část údajů je shromažďována z důvodu zajištění bezchybného provozu těchto internetových stránek. Další údaje mohou být použity k analýze Vašeho uživatelského chování.

Jaká práva ohledně svých údajů máte?

Máte právo kdykoli bezplatně získat informace o původu, příjemci a účelu Vašich uložených osobních údajů. Kromě toho máte právo požadovat opravu, blokaci nebo výmaz těchto údajů. V této věci i dalších otázkách týkajících se tématu ochrany osobních údajů se na nás můžete kdykoli obrátit prostřednictvím adresy uvedené v tiráži. Dále máte právo podat stížnost u příslušného dozorového úřadu.

Kromě toho máte právo za určitých okolností požadovat omezení zpracování svých osobních údajů. Podrobnosti naleznete v Prohlášení o ochraně osobních údajů v části „Právo na omezení zpracování“.
Všeobecné informace a povinné informace

Ochrana osobních údajů

Provozovatelé těchto stránek berou ochranu Vašich osobních údajů velmi vážně. Zachováváme důvěrnost Vašich údajů a nakládáme s nimi v souladu se zákonnými předpisy na ochranu osobních údajů, jakož i tímto Prohlášením o ochraně osobních údajů.

Ve chvíli, kdy tyto stránky používáte, dochází ke shromažďování různých osobních údajů. Osobní údaje jsou údaje, jejichž prostřednictvím byste mohli být identifikováni. V tomto Prohlášení o ochraně osobních údajů je vysvětleno, které údaje shromažďujeme a k čemu je používáme. Rovněž je zde vysvětleno, za jakým účelem se tak děje.

Upozorňujeme, že přenos údajů na internetu (např. prostřednictvím e-mailové komunikace) může vykazovat bezpečnostní mezery. Dokonalá ochrana před přístupem třetích osob k těmto údajům není možná.

Informace o odpovědné osobě

Osobou odpovědnou za zpracovávání údajů na těchto internetových stránkách je:

Verkehrsverbund Oberlausitz-Niederschlesien GmbH (VON GmbH)
Rathenauplatz 1
02625 Bautzen

Telefon: +49 3591/ 32 69 10
E-mail: info@zvon.de

Odpovědnou osobou je fyzická nebo právnická osoba, která sama či společně s jinými osobami rozhoduje o účelu a prostředcích zpracovávání osobních údajů (jmen, e-mailových adres apod.).

Odvolání Vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů

Mnoho operací zpracování údajů je možných pouze s Vaším výslovným souhlasem. Udělený souhlas však můžete kdykoli odvolat. Stačí nám zaslat neformální sdělení e-mailem. Zákonnost zpracování osobních údajů, které proběhlo před odvoláním souhlasu, zůstává tímto odvoláním nedotčena.

Právo vznést námitku proti shromažďování údajů ve zvláštních případech, jakož i proti přímému marketingu (čl. 21 GDPR)

Dochází-li ke zpracování údajů na základě čl. 6 odst. 1 písm. e nebo f GDPR, máte kdykoli právo z důvodů, které vyplývají z Vaší konkrétní situace, vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů; totéž platí pro profilování založené na těchto ustanoveních. Příslušný právní základ, na kterém zpracování spočívá, je uveden v tomto Prohlášení o ochraně osobních údajů. Vznesete-li námitku, nebudeme Vaše osobní údaje dále zpracovávat, ledaže budeme moci prokázat závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy, právy a svobodami, nebo jejich zpracování slouží pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků (námitka dle čl. 21 odst. 1 GDPR).

Jsou-li Vaše osobní údaje zpracovávány pro účely přímého marketingu, máte právo vznést kdykoli námitku proti zpracování osobních údajů, jež se Vás dotýkají, pro tento marketing, což zahrnuje i profilování, pokud se týká tohoto přímého marketingu. Vznesete-li námitku, nebudou již Vaše osobní údaje pro účely přímého marketingu používány (námitka dle čl. 21 odst. 2 GDPR).

Právo podat stížnost u příslušného dozorového úřadu

V případě porušení ustanovení GDPR má subjekt údajů právo podat stížnost u některého dozorového úřadu, zejména v členském státě svého obvyklého bydliště, místa výkonu zaměstnání nebo místa, kde došlo k údajnému porušení. Právo podat stížnost je dáno, aniž jsou tím dotčeny jakékoliv jiné prostředky správní nebo soudní ochrany.

Právo na přenositelnost osobních údajů

Máte právo nechat sami sobě či třetí osobě vydat údaje, které na základě Vašeho souhlasu nebo vyplnění smlouvy automaticky zpracováváme, v běžném strojově čitelném formátu. Budete-li požadovat přenos údajů k jinému správci, bude přenos uskutečněn pouze v případě, že je to technicky proveditelné.

SSL a TLS šifrování

Tyto stránky využívají z bezpečnostních důvodů a jako ochranu před přenosem důvěrného obsahu, jako jsou např. objednávky nebo dotazy, které nám jako provozovatelům stránek zasíláte, SSL, resp. TLS šifrování. Šifrované spojení poznáte podle toho, že se adresní řádek prohlížeče změní z „http://“ na „https://“, a podle symbolu zámku v řádku Vašeho prohlížeče.

Je-li SSL, resp. TLS šifrování aktivováno, nemohou údaje, které nám poskytujete, zároveň číst žádné třetí osoby.

Informace, blokace, výmaz a oprava

V rámci platných zákonných ustanovení máte kdykoli právo na bezplatné získání informací o svých uložených osobních údajích, jejich původu a příjemci i účelu jejich zpracování, příp. máte právo na opravu, blokaci nebo výmaz těchto údajů. V této věci i dalších otázkách týkajících se tématu ochrany osobních údajů se na nás můžete kdykoli obrátit prostřednictvím adresy uvedené v tiráži.

Právo na omezení zpracování

Máte právo požadovat omezení zpracování svých osobních údajů. V této záležitosti se na nás můžete kdykoliv obrátit na adrese uvedené v tiráži. Právo na omezení zpracování je dáno v následujících případech:

  • Popíráte-li přesnost svých osobních údajů, které jsou u nás uloženy, potřebujeme zpravidla čas, abychom tuto záležitost ověřili. Po dobu potřebnou k ověření máte právo požadovat omezení zpracování svých osobních údajů.
  • Bylo-li / Je-li zpracovávání Vašich osobních údajů protiprávní, můžete místo výmazu osobních údajů požádat o omezení zpracování.
  • Jestliže již Vaše osobní údaje nepotřebujeme, avšak Vy je potřebujete pro výkon, obhajobu nebo určení právních nároků, máte právo místo výmazu osobních údajů požádat o omezení jejich zpracování.
  • Jestliže jste vznesli námitku dle čl. 21 odst. 1 GDPR, musí dojít ke zvážení našich a Vašich zájmů. Dokud nebude stanoveno, čí zájmy převažují, máte právo požadovat omezení zpracování svých osobních údajů.

Pokud jste zpracování svých osobních údajů omezili, mohou být tyto údaje, s výjimkou jejich uložení, zpracovány pouze s Vaším souhlasem nebo z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků, z důvodu ochrany práv jiné fyzické nebo právnické osoby nebo z důvodů důležitého veřejného zájmu Evropské unie nebo některého členského státu.

Vyjádření nesouhlasu se zasíláním reklamních e-mailů

Tímto vyjadřujeme nesouhlas s využíváním kontaktních údajů povinně uveřejněných v tiráži k zasílání reklamy a informačních materiálů, které nebyly výslovně vyžádány. Provozovatelé stránek si výslovně vyhrazují právo podniknout právní kroky v případě nevyžádaného zasílání reklamních informací, např. prostřednictvím spamu.
Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Zákonem předepsaný pověřenec pro ochranu osobních údajů

Pro naši společnost jsme ustanovili pověřence pro ochranu osobních údajů.

Systempartner Computervertriebs GmbH
pověřenec pro ochranu osobních údajů
Wilthener Straße 39
02625 Bautzen

Telefon: +49 3591 6777799
E-mail: datenschutz@pcs-bz.de
Shromažďování údajů na našich internetových stránkách

Soubory cookies

Internetové stránky částečně používají tzv. soubory cookies. Soubory cookies nezpůsobují ve Vašem počítači žádnou škodu a neobsahují žádné viry. Jsou využívány k tomu, aby naši nabídku učinily uživatelsky přívětivější, efektivnější a bezpečnější. Soubory cookies jsou malé textové soubory, které jsou ukládány ve Vašem počítači a prohlížeči.

Většina souborů cookies, které používáme, je krátkodobých (tzv. session cookies). Po skončení Vaší návštěvy jsou automaticky smazány. Jiné soubory cookies zůstávají ve Vašem koncovém zařízení uloženy do doby, než je sami smažete. Soubory cookies nám umožňují rozpoznat Váš prohlížeč při další návštěvě.

Svůj prohlížeč můžete nastavit tak, abyste o souborech cookies byli informováni a mohli jejich použití v jednotlivých případech povolit nebo je v určitých případech či obecně odmítnout, či abyste aktivovali automatické mazání souborů cookies po zavření prohlížeče. V případě deaktivace souborů cookies může být funkčnost těchto internetových stránek omezena.

Soubory cookies, které jsou pro realizaci elektronické komunikace nebo pro poskytnutí určitých Vámi požadovaných funkcí (např. nákupní košík) nezbytné, jsou na základě čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR ukládány. Provozovatel internetových stránek má na ukládání souborů cookies pro účely z technického hlediska bezchybného a optimalizovaného poskytování svých služeb oprávněný zájem. O ukládání dalších souborů cookies (např. soubory cookies sloužící k analýze Vašeho chování na internetu) je v tomto Prohlášení o ochraně osobních údajů pojednáváno zvlášť.

Server-log soubory

Poskytovatel internetových stránek automaticky shromažďuje a ukládá tzv. server-log soubory, které nám Váš prohlížeč automaticky předává. Tyto informace zahrnují:

  • typ a verzi prohlížeče
  • používaný operační systém
  • URL, ze které naše internetové stránky navštěvujete (tzv. referrer URL)
  • jméno počítače, ze kterého stránky otevíráte
  • čas odeslání dotazu na server
  • IP adresu

Ke sloučení těchto údajů s údaji z jiných zdrojů nedochází.

Shromažďování těchto údajů probíhá na základě čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Provozovatel internetových stránek má oprávněný zájem na technicky bezchybném zobrazování a optimalizaci svých internetových stránek – proto je shromaždování server-log souborů nezbytné.

Statistika BLUEPAGE

Tyto internetové stránky používají plugin statistik vlastní systému pro správu obsahu (CMS). Za tímto účelem je nastaven dočasný soubor cookie (tzv. session cookie, existující pouze do konce relace prohlížeče). Veškeré získané údaje jsou přitom kompletně uloženy na internetovém serveru našeho poskytovatele. K přístupovým údajům patří: název navštívené internetové stránky, jazyková verze, stahování, datum a čas navštívení, typ prohlížeče včetně verze, operační systém uživatele, systémové informace, jako je rozlišení a barvy obrazovky, země původu, URL http referreru (předchozí navštívená stránka), IP adresa (anonymizovaná) a žádající poskytovatel. Zaznamenané údaje jsou používány pouze pro statistická vyhodnocení za účelem provozu, bezpečnosti a optimalizace nabídky.

Odchylky mohou vzniknout na základě případné registrace a přihlášení do těch částí stránky, které jsou chráněny heslem. V tomto případě je např. spuštění stránek a stahování přiřazeno účtu uživatele, což představuje oprávněný zájem na možnosti doložit konkrétní vyvolání obsahu (např. u podkladů pro výběrová řízení, rozvrhů služeb apod.).

V případě neobvyklých vyvolání stránek (např. vyvolání neexistujících stránek, resp. parametrů) jsou z bezpečnostních důvodů (např. za účelem objasnění útoků hackerů, zneužití či podvodného jednání) po maximální dobu jednoho měsíce ukládány další informace o log souboru (vč. neanonymizované IP adresy), které jsou po uplynutí této doby smazány. Údaje, jež je nezbytné dále uchovávat jako důkaz až do konečného vyjasnění daného případu, tomuto ustanovení o vymazání nepodléhají.

Ukládání uživatelských informací probíhá na základě čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Provozovatel internetových stránek má oprávněný zájem na anonymizované analýze chování uživatelů, na jejímž základě by dále rozšiřoval a optimalizoval svou nabídku. Ukládání nepředstavuje žádné riziko pro práva a svobody dotčených osob.

Kontaktní formulář

Kdykoli nám zašlete dotaz prostřednictvím kontaktního formuláře, jsou u nás Vaše údaje z formuláře včetně Vámi zadaných kontaktních údajů z důvodu zpracování dotazu a pro případ navazujících dotazů uloženy. Tyto údaje bez Vašeho souhlasu neposkytujeme dalším osobám.

Zpracování osobních údajů, které jste v kontaktním formuláři uvedli, tak probíhá výhradně na základě Vašeho souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR). Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat. Stačí nám zaslat neformální sdělení e-mailem. Zákonnost zpracování osobních údajů, které proběhlo před odvoláním souhlasu, zůstává tímto odvoláním nedotčena.

Údaje, které jste v kontaktním formuláři uvedli, u nás budou uloženy do doby, než nás vyzvete k jejich výmazu, odvoláte svůj souhlas s jejich ukládáním nebo pomine účel, za kterým byly tyto údaje uchovávány (např. po ukončeném zpracování Vašeho dotazu). Závazná zákonná ustanovení – zejména lhůty pro uchovávání údajů – zůstávají nedotčena.

Dotaz prostřednictvím e-mailu, telefonu nebo faxu

V případech, kdy nás kontaktujete prostřednictvím e-mailu, telefonu nebo faxu, je u nás Váš dotaz včetně veškerých z něj vyplývajících osobních údajů (jméno, znění dotazu) za účelem zpracování Vašeho dotazu uložen a zpracováván. Tyto údaje bez Vašeho souhlasu neposkytujeme dalším osobám.

Jestliže Váš dotaz souvisí se splněním smlouvy nebo je nezbytný pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy, probíhá zpracování těchto údajů na základě čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR. Ve všech ostatních případech se zpracovávání údajů zakládá na Vašem souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR) a / nebo na našich oprávněných zájmech (čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR), jelikož máme oprávněný zájem na účinném zpracování dotazů, které jsou na nás směřovány.

Údaje, které jste nám přeposlali prostřednictvím kontaktního formuláře, u nás zůstávají do doby, než nás vyzvete k jejich výmazu, odvoláte svůj souhlas s jejich ukládáním nebo pomine účel, za kterým byly tyto údaje uchovávány (např. po ukončeném zpracování Vaší žádosti). Závazná zákonná ustanovení – zejména zákonné lhůty pro uchovávání údajů – zůstávají nedotčena.

Registrace na těchto internetových stránkách

Na našich internetových stránkách se můžete zaregistrovat, abyste mohli využívat další funkce. Údaje, které v této souvislosti uvedete, použijeme pouze za účelem využívání příslušné nabídky nebo služby, pro kterou jste se registrovali. Povinné údaje, které jsou při registraci vyžadovány, je třeba kompletně vyplnit. V opačném případě bude registrace zamítnuta.

Pro případy oznámení důležitých změn týkajících se rozsahu nabídky nebo provádění nezbytných technických úprav využijeme e-mailovou adresu, kterou jste při registraci zadali, abychom Vás touto cestou o daných změnách informovali.

Zpracování osobních údajů, které jste při registraci uvedli, probíhá na základě Vašeho souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR). Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat. Stačí nám zaslat neformální sdělení e-mailem. Zákonnost zpracování osobních údajů, které proběhlo před odvoláním souhlasu, zůstává tímto odvoláním nedotčena.

Údaje shromážděné při registraci u nás zůstanou uloženy po dobu Vaší registrace na našich stránkách a následně budou smazány. Zákonné lhůty pro uchovávání údajů zůstávají nedotčeny.

Zpracování údajů (údaje o zákaznících a smlouvách)

Shromažďujeme, zpracováváme a využíváme osobní údaje pouze tehdy, je-li to nezbytné pro odůvodnění, obsahové provedení nebo změnu právního vztahu (stavové údaje). Děje se tak na základě čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR, který dovoluje zpracování údajů za účelem splnění smlouvy nebo provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy. Osobní údaje o používání našich internetových stránek (uživatelská data) shromažďujeme, zpracováváme a používáme pouze tehdy, je-li nezbytné uživateli používání služeb umožnit nebo je vyúčtovat.

Shromážděné údaje o zákaznících jsou po uzavření závazku nebo ukončení obchodního vztahu smazány. Zákonné lhůty pro uchovávání údajů zůstávají nedotčeny.

Předávání osobních údajů při uzavírání smluv o poskytování služeb a digitálních obsahů

Osobní údaje předáváme třetím stranám pouze tehdy, je-li to nezbytné pro plnění smlouvy, např. dopravcům v souvislosti se službou objednání autobusu na zavolání.

K dalšímu předávání osobních údajů nedochází, resp. pouze tehdy, jestliže jste k předávání dali svůj výslovný souhlas. K předávání Vašich osobních údajů třetím stranám bez výslovného souhlasu, např. za reklamními účely, nedochází.

Základem pro zpracování osobních údajů je čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR, který umožňuje zpracování údajů za účelem splnění smlouvy nebo provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy.
Přihlášení k odběru novinek

Údaje nezbytné pro zasílání novinek

Chcete-li odebírat newsletter, který je na našich internetových stránkách nabízen, potřebujeme od Vás znát Vaši e-mailovou adresu včetně informací, které nám umožní si ověřit, že jste majitelem uvedené e-mailové adresy a se zasíláním novinek souhlasíte. Další údaje shromažďovány nejsou, resp. jsou shromažďovány pouze na dobrovolné bázi. Tyto údaje budeme využívat výhradně pro zasílání požadovaných informací a nebudeme je předávat třetí straně.

Zpracování údajů, které jste uvedli ve formuláři pro přihlášení odběru novinek, probíhá výhradně na základě Vašeho souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR). Udělený souhlas s ukládáním Vašich údajů, e-mailové adresy a jejich využíváním pro účely zasílání novinek můžete kdykoli odvolat prostřednictvím odkazu „Zrušit odběr“, který v newsletteru naleznete. Zákonnost zpracování osobních údajů, které proběhlo před odvoláním souhlasu, zůstává tímto odvoláním nedotčena.

Údaje, které jste nám poskytli za účelem odběru novinek, jsou u nás až do zrušení odběru uloženy a po zrušení odběru smazány. Údaje, které u nás byly uloženy za jiným účelem, zůstávají tímto nedotčeny.
Plug-iny a nástroje

YouTube s rozšířenou ochranou osobních údajů

Naše internetové stránky používají plug-iny YouTube. Provozovatelem těchto stránek je společnost YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA.

YouTube používáme v módu rozšířené ochrany osobních údajů. Tento modus podle YouTube způsobí, že YouTube žádné informace o návštěvnících na této internetové stránce neukládá dříve, než návštěvníci spustí přehrávání videa. Předávání údajů partnerům YouTube však není vzhledem k rozšířenému módu ochrany osobních údajů nutně vyloučeno. YouTube tak nezávisle na tom, zda nějaké video zhlédnete, vytváří spojení se sítí DoubleClick společnosti Google.

Jakmile spustíte některé z videí YouTube na našich internetových stránkách, dojde k navázání spojení se servery YouTube. Serveru YouTube je přitom sdělováno, jakou z našich stránek jste navštívili. Jste-li přihlášeni prostřednictvím svého účtu na YouTube, umožňujete společnosti YouTube, aby Vaše chování na internetu přímo přiřadila k Vašemu osobnímu profilu. Tomu můžete zabránit tím, že se ze svého YouTube účtu odhlásíte.

Dále může společnost YouTube po spuštění videa ukládat ve Vašem přístroji nejrůznější soubory cookies. Za pomoci těchto cookies může YouTube získávat informace o návštěvnících našich internetových stránek. Tyto informace jsou mj. používány k tvorbě videostatistik, zdokonalování použitelnosti a předcházení pokusům o podvod. Cookies zůstávají ve Vašem přístroji uloženy do doby, než je smažete.

Po spuštění videa na YouTube může případně dojít ke spuštění dalších procesů zpracovávání osobních údajů, které nemůžeme nijak ovlivnit.

Využívání YouTube probíhá v zájmu uživatelsky přívětivé prezentace našich on-line nabídek. To představuje oprávněný zájem ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR.

Bližší informace o ochraně osobních údajů u společnosti YouTube naleznete v jejím Prohlášení o ochraně osobních údajů na adrese: https:/​/​policies.google.com/​privacy?hl=de .

Vimeo

Naše internetové stránky využívají plug-iny videoportálu Vimeo. Poskytovatelem je společnost Vimeo Inc., 555 West 18th Street, New York, New York 10011, USA.

Jakmile navštívíte některou z našich stránek obsahujících plug-in Vimeo a spustíte přehrávání, dojde k navázání spojení se servery Vimeo. Serveru Vimeo je přitom sdělováno, jakou z našich stránek jste navštívili. Kromě toho získá Vimeo Vaši IP adresu. Dochází k tomu i v případě, že nejste na Vimeu přihlášeni ani u Vimea nemáte žádný účet. Informace, které Vimeo shromažďuje, jsou předávány serveru Vimeo v USA.

Jste-li přihlášeni prostřednictvím svého účtu na Vimeo, umožňujete společnosti Vimeo, aby Vaše chování na internetu přímo přiřadila k Vašemu osobnímu profilu. Tomu můžete zabránit tím, že se ze svého Vimeo účtu odhlásíte.

Využívání Vimeo probíhá v zájmu uživatelsky přívětivé prezentace našich on-line nabídek. To představuje oprávněný zájem ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR.

Bližší informace o ochraně osobních údajů u společnosti Vimeo naleznete v jejím Prohlášení o ochraně osobních údajů na adrese: https:/​/​vimeo.com/​privacy .

Adobe Typekit Web Fonts

Pro účely jednotného zobrazení určitých druhů písma využívají naše internetové stránky tzv. webové fonty Adobe Typekit. Poskytovatelem je společnost Adobe Systems Incorporated, 345 Park Avenue, San Jose, CA 95110-2704, USA (Adobe).

Při otevření našich stránek stáhne Váš prohlížeč potřebné druhy písma přímo od Adobe, aby je na Vašem přístroji mohl správně zobrazit. Váš prohlížeč přitom naváže spojení se servery Adobe v USA. Takto se Adobe dozví, že prostřednictvím Vaší IP adresy byly načteny naše internetové stránky. Při poskytování správných druhů písma nedochází podle vyjádření společnosti Adobe k ukládání souborů cookies.

Adobe disponuje certifikací tzv. štítu soukromí (Privacy Shield). Štít soukromí je dohoda mezi Spojenými státy americkými a Evropskou unií, která má zajistit dodržování evropských standardů ochrany osobních údajů. Bližší informace naleznete na adrese: https:/​/​www.adobe.com/​de/​privacy/​eudatatransfers.html .

Používání webových fontů Adobe Typekit je nezbytné pro zajištění jednotného vzhledu písma na našich internetových stránkách. To představuje oprávněný zájem ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR.

Bližší informace o webových fontech Adobe Typekit naleznete na adrese: https:/​/​www.adobe.com/​de/​privacy/​policies/​typekit.html .

Prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Adobe naleznete na adrese: https:/​/​www.adobe.com/​de/​privacy/​policy.html .

Google Maps

Tyto stránky používají prostřednictvím API mapové služby Google Maps. Jejich poskytovatelem je společnost Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Pro účely využívání funkcí Google Maps je nezbytné uložit Vaši IP adresu. Tyto informace jsou zpravidla předávány jednomu ze serverů Google v USA a zde uchovávány. Poskytovatel těchto internetových stránek nemá na tento přenos údajů žádný vliv.

Používání Google Maps probíhá v zájmu uživatelsky přívětivého znázornění našich on-line nabídek a snadného vyhledání míst, která na svých internetových stránkách uvádíme. To představuje oprávněný zájem ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR.

Bližší informace o zacházení s uživatelskými údaji naleznete v Prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Google: https:/​/​policies.google.com/​privacy?hl=de .

OpenStreetMap

Používáme služby OpenStreetMap (OSM). Poskytovatelem těchto služeb je Open-Street-Map Foundation (OSMF), 132 Maney Hill Road, Sutton Coldfield, West Midlands, B72 1JU, Spojené království.

Navštívíte-li internetové stránky, ve kterých je zabudována služba OpenStreetMap, jsou mj. Vaše IP adresa a další informace o Vašem chování na těchto internetových stránkách předávány dál společnosti OSMF. OpenStreetMap za tímto účelem podle okolností ukládá ve Vašem prohlížeči soubory cookies. Jedná se o textové soubory, které jsou ukládány ve Vašem počítači a které umožňují analyzovat způsob, jakým tyto internetové stránky používáte. Ukládání souborů cookies můžete zabránit odpovídajícím nastavením svého prohlížeče. Dovolujeme si však upozornit, že v tomto případě nebudete případně moci využívat všechny funkce těchto internetových stránek v plném rozsahu.

Jestliže jste to v nastavení svých přístrojů (např. svého mobilního telefonu) povolili, je rovněž možné zaznamenávat informace o Vaší poloze. Poskytovatel těchto internetových stránek nemá na takovýto přenos údajů žádný vliv. Podrobné informace naleznete v Prohlášení o ochraně osobních údajů OpenStreetMap na následující adrese: https:/​/​wiki.openstreetmap.org/​wiki/​Privacy_Policy .

Používání OpenStreetMap probíhá v zájmu uživatelsky přívětivého zobrazení našich on-line nabídek a snadného nalezení míst, která na svých internetových stránkách uvádíme. To představuje oprávněný zájem ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR.
 
 
Data protection settingsThis website uses cookies. Some of them are necessary, and others help us to improve this website and how you experience it.
I agree, and know that with effect for the future, I can change or cancel my consent at any time.
Další informace