0
Link: www.zvon.de
Navigation
BahnTramBus
ZVON-INFO-TELEFON
0800-9866-4636
Link: www.zvon.de
Infotelefon
ZVON-INFO-TELEFON
0800-9866-4636
Mo-Fr
7:00-18:00 Uhr
Pytanje
Ličak tarifa
 

Jednotliwe jězdźenki

 
 
 • ‎Płaća za jednu jězbu a jenož za wućišćany směr.
 • Časowa płaćiwosć je wot wuzwoleneho wobchadneho zwiska wotwisna.
 • W běhu časoweje płaćiwosće móžeće Wašu jězbu za njewobmjezowane wjele jězby přetorhnyć a přestupić.
 • Jednotliwe jězdźenki njehodźa so na druhich po nastupjenju jězby přenjesć.
 • Šulerjo hač k 15. narodninam jědu z potuńšenej jednotliwej jězdźenku.
 • Jednotliwa potuńšena jězdźenka hodźi so tež za jedne koleso abo za psa wužiwać.
 
 
Dnjowe jězdźenki
 
 
 • ‎Dnjowe jězdźenki dóstanjeće za wotpowědnu čaru abo za cyły teritorij zwjazka a su tež jako HandyTicket namakać.
 • Płaća wot wokomika wotkołkowanja hač do 4:00 hodźin slědowaceho dnja.
 • Maja so wotkołkować, tak daloko kaž njeje so wotkołkowanje při kupjenju stało.
 • Na čary wjazane dnjowe jězby wudawaja so do 28 tarifowych jednotkow a jenož za jednu wosobu za normalnu płaćiznu.
 • Dnjowe jězdźenki za rum zwjazka poskićuja so jednotliwym wosobam a hač 4 sobuwužiwarjam.
 • Skupina móže so po nastupjenju jězby hač do na jězdźence podateje ličby wosobow rozšěrić.
 • Město wosoby móžeće tež psa sobu wzać.
 • Šuler hač k 15. narodninam móže potuńšenu dnjowsku jězdźenku wužiwać.
 • Wob tiket móžetaj šulerjej hač k 15. narodninam, město jednoho dorosćeneho móže jedyn dalši šuler hač k 15. narodninam darmo sobu jěć.
 • Dnjowe jězdźenki njehodźa so po nastupjenju jězby na druhich přenjesć.
 
Tydźenske jězdźenki
 
 
 • ‎Tydźenske jězdźenki płaća we wobłuku wuzwoleneho tarifoweho wobłuka města na 7 naslědowacych dnjach zapřijejo dźeń wotkołkowanja.
 • Płaća za njewobmjezowanu ličbu jězbow tam a sem na wuzwolenej čarje.
 • Tydźenske jězdźenki poskića so k normalnemu tarifej a za potuńšenu płaćiznu.
 
 
Měsačne jězdźenki
 
 
 • ‎Z měsačnej jězdźenku móžeće jěć po wot Was wuzwolenej čarje za njewobmjezowane wjele jězby.
 • Płaća wot dnja wotkołkowanja hač k samsnemu kalendrowemu dnjej slědowaceho měsaca.
 • Měsačne jězdźenki poskića so k normalnemu tarifej a za potuńšenu płaćiznu.
 
 
Měsačne-abo jězdźenki
 
 
 • ‎Měsačne jězdźenki so na wotpowědnu darmotnu próstwu tež w abonemenće wudawaja.
 • Zrěčenje móže so k 1. kalendrowemu dnjej měsaca započinać, hdyž najpozdźišo k 10. dnjej předměsaca próstwa z społnomócnjenjom wotknihowanja pola předewzaća předleži.
 • Abonement wotzamknjeće z wobchadnym předewzaćom po wašej woli.
 • Suma wotknihuje so měsačnje wot Wašeho konta.
 • Jednotliwe znamki dóstanjeće z póštu direktnje domoj.
 • Hódnotne znamki płaća stajnje jedyn kalendrowy měsac, wotkołkowanje přez wužiwarja njeje trěbne.
 • Měsačne-abo jězdźenki poskića so k normalnemu tarifej a za potuńšenu płaćiznu.
 • Potuńšene měsačne-abo jězdźenki płaća njewotwisnje swojeje płaćiweje cony na šulskich dnjach wot 12.00 hodźin, sobotu, njedźelu a na swjatych dnjach kaž tež w sakskich prózdninach a jednotnych swobodnych dnjach šule w Sakskej cyłodnjowsce w cyłym ZVON-zwjazku.
 
 
Lětne jězdźenki
 
 
 • ‎Lětne jězdźenki hodźa so za normalnu a potuńšenu płaćiznu kupić.
 • Wone płaća wot prěnjeho kalendroweho dnja prěnjeho měsaca zrěčenja hač do poslednjeho kalendroweho dnja 12. měsaca zrěčenja do 24.00 hodźin.
 • Maja so hotowje płaćić abo na próstwu z jónkrótnym wotknihowanjom.
 • Wužiwar dóstanje 12 hódnotnych znamkow.
 • Lětne jězdźenki za potuńšenu płaćiznu płaća njewotwisnje wot městneho wobłuka płaćiwosće na šulskich dnjach wot 12.00 hodźin, sobotu, njedźelu a swjatych dnjach kaž tež na sakskich swjatych dnjach a jednotnych swobodnych dnjach Sakskeje cyłodnjowsce na cyłym teritoriju ZVON-zwjazka.
DatenschutzeinstellungenDiese Website verwendet Cookies. Einige von ihnen sind notwendig, während andere uns helfen, diese Website und Ihre Erfahrung zu verbessern.
Ich bin damit einverstanden und kann meine Einwilligung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen oder ändern.
Dalše informacije